Ochrona danych osobowych

Opracujemy i wdrożymy:

  • politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  • instrukcję zarządzania systemami informatycznymi
  • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego z Państwa pracowników
  • dokumenty pracownicze (oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności)
  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc).


Przeprowadzamy audyt zgodności z przepisami dot. ODO DPiA i analiza ryzyka.


Pełnimy funkcję Inspektora ochrony danych osobowych.